Jak ogłosić upadłość konsumencką? | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Z końcem roku 2014 r. zostały zmienione przepisy o upadłości konsumenckiej. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości.

 

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek do sądu upadłościowego (tymi sądami są wyznaczone sądy gospodarcze, który powinien zawierać m.in. :

1)     wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

2)     wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

3)     aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

4)     spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

5)     spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności;

6)     listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

 

Warunkiem ogłoszenia upadłości jest wykazanie, że stan niewypłacalności dłużnika nie jest wynikiem umyślnych działań bądź rażącego niedbalstwa ? w przeciwnym razie sąd oddali wniosek. Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1)    w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe konsumenckie, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2)    ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,

3)    dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4)    czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

-chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Od wniosku należy wnieść opłatę sądową w wysokości 30 zł.

 

Jeśli sąd uzna, że istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, wydaje postanowienie, w którym m.in. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wyznacza sędziego-komisarza i syndyka.

 

Syndyk w pierwszej kolejności ustala stan majątkowy upadłego i dokonuje podziału majątku pomiędzy wierzycieli. Następnie sąd ustala plan spłaty wierzycieli niezaspokojonych z masy upadłości, nie dłuższy niż 3 lata. Po tym okresie niespłacone długi podlegają umorzeniu. Sąd może także ?od razu? umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu.

 

Koszty postępowania upadłościowe tymczasowo pokrywa Skarb Państwa, a więc dłużnik nie ponosi w toku postępowania żadnych kosztów.

 

Warto także wskazać, że jeśli osoba fizyczna prowadziła działalności gospodarczą, to dopiero po upływie roku od dnia wyrejestrowania się z ewidencji o działalności gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Stan prawny: 30.01.2015 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.