Jak ogłosić upadłość konsumencką?

05.04.2011

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ogłosić tzw. upadłość konsumencką, jeśli ich niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik (osoba fizyczna) nie płaci swoich wymagalnych zobowiązań, a więc takich, których upłynął termin płatności. Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego wskazują, że nie można uznawać, iż niewypłacalność powstałą wskutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności, jeżeli zaciągnął on zobowiązanie będąc już niewypłacalnym albo do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika ? dłużnika lub za jego zgodą. W takim przypadkach sąd wniosek oddali.

Niezależnie od powyższego, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w stosunku do dłużnika w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości:

  1. rowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ, lub
  2. prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał, lub
  3. prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli, lub
  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zgłosić dłużnik do sądu rejonowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Wierzyciel może żądać upadłości osoby fizycznej tylko wtedy, gdy była ona przedsiębiorcą i od dnia wykreślenia z właściwego rejestru przedsiębiorców nie upłynął jeszcze rok albo gdy osoba ta nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca, ale faktycznie prowadziła działalność gospodarczą.

Dłużnik po ogłoszeniu upadłości ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek. Jeśli tych obowiązków nie wykona, to sąd umorzy postępowanie. Następnie prowadzone jest postępowanie likwidacyjne polegające na sprzedaży majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli, przy czym jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy.

Stan prawny: kwiecień 2011 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 66 55 44

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności