dług | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Jak wpisać dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych?

Zgodnie z art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, dokonuje się wpisu tzw. dłużnika niewypłacalnego. Warunkiem wpisania do rejestru jest brak zapłaty lub dokonania innego świadczenia przez dłużnika w terminie 30 dni od daty wezwania go przez wierzyciela. Istotne jest jednak to, że obowiązek zapłaty lub spełnienia innego świadczenia musi być stwierdzony tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy to np.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ogłosić tzw. upadłość konsumencką, jeśli ich niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik (osoba fizyczna) nie płaci swoich wymagalnych zobowiązań, a więc takich, których upłynął termin płatności.

Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wniosek o ogłoszenie upadłości

Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego (w skrócie PUiN) nakładają na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy spółka ta staje się niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza, iż dłużnik (w tym przypadku spółka z o.o.) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie ma przy tym znaczenia wysokość tych zobowiązań czy też to, że dłużnik nie wykonuje wszystkich zobowiązań czy tylko niektóre z nich. Nieistotny jest także charakter tych zobowiązań ?