działalność gospodarcza | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na wielu nieruchomościach zostały zainstalowane urządzenia energetyczne, gazowe czy wodociągowe, których stan prawny nie został w żaden sposób uregulowany. Są to przede wszystkim słupy i linie energetyczne oraz rury w ziemi, których instalacja przeprowadzana była na podstawie ustnych umów, czy nawet bez zgody właścicieli tych nieruchomości.

Jaki jest maksymalny okres ważności przyrzeczenia wydania koncesji (promesy)?

Zgodnie z art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.) organ koncesyjny wydając promesę ustala okres jej ważności (obowiązywania). Ustawodawca wskazał, że okres jej ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Przepis powyższy wyznacza jedynie minimalny okres, na który promesa może być wydana, brak natomiast ustalenia okresu maksymalnego.

Obowiązki podatkowe a sprzedaż internetowa

Od kilku lat w Polsce gwałtownie rośnie liczba zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Systematycznie wzrastają obroty przedsiębiorców sprzedających za pośrednictwem sklepów internetowych jak i serwisów aukcyjnych. Wobec tego istotną kwestią jest sposób rozliczania podatków przez podmiot prowadzący tego rodzaju działalność. Przedmiotem niniejszej analizy będzie kilka najistotniejszych szczególnych regulacji ustaw podatkowych odnoszących się do handlu towarami za pośrednictwem Internetu.

W jakich okolicznościach organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, będący organem ewidencyjnym, wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
  2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
  3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Ile wynosi termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Zgodnie z przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Przepisem szczególnym, w rozumieniu przepisu art. 118 Kodeksu cywilnego jest w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej każdy przepis ustawy przewidujący krótszy niż trzyletni termin przedawnienia.

Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo do rozpoznania mojego pozwu o zapłatę kwoty 93 504zł?

Prowadzę działalność gospodarczą. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zlecenie której wykonałem pewną usługę uchyla się od zapłaty przysługującego mi wynagrodzenia. Kwota jest poważna ? to aż 93 504 zł! Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo do rozpoznania mojego pozwu o zapłatę tej kwoty?

Zgodnie z przepisem art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.