Komu przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań w procesie cywilnym?

12.08.2012

Kodeks postępowania cywilnego w art. 261 § 1 k.p.c. nakłada na świadków obowiązek zeznawania, określając jednocześnie grupy osób, które mogą być z niego zwolnione. Prawo do odmowy złożenia zeznań przysługuje występującym w charakterze świadka:

  • małżonkom stron
  • ich wstępnym ( np. rodzice, dziadkowie)
  • zstępnym (np. dzieciom, wnukom)
  • rodzeństwu
  • powinowatym w tej samej linii lub stopniu (np. szwagier, bratowa strony)
  • osobom pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia

Prawo do odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Należy pamiętać, że odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu (np. o ustalenie pochodzenia dziecka), za wyjątkiem spraw o rozwód.

Od prawa do odmowy złożenia zeznań trzeba odróżnić prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie (art. 261 § 2 k.p.c.). W tym przypadku świadek obowiązany jest zeznawać, a może jedynie uchylić się od odpowiedzi na konkretne, zadane mu pytanie. Takie uprawnienie przysługuje świadkowi, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego wyżej wymienionych bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie mogłoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Ponadto duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

Stan prawny: sierpnień 2012 r.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności