Obowiązki podatkowe a sprzedaż internetowa

07.05.2011

Od kilku lat w Polsce gwałtownie rośnie liczba zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Systematycznie wzrastają obroty przedsiębiorców sprzedających za pośrednictwem sklepów internetowych jak i serwisów aukcyjnych. Wobec tego istotną kwestią jest sposób rozliczania podatków przez podmiot prowadzący tego rodzaju działalność. Przedmiotem niniejszej analizy będzie kilka najistotniejszych szczególnych regulacji ustaw podatkowych odnoszących się do handlu towarami za pośrednictwem Internetu.

1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży na aukcji internetowej rzeczy ruchomych przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d)  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej ?upodf?), jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z tą regulacją źródłem przychodu nie będzie odpłatne zbycie rzeczy gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma,
  • sprzedaż rzeczy nie następuje w wykonaniu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sprzedaż zostanie dokonana po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie określonej rzeczy.

Przykładem transakcji, w której sprzedawca zbywa rzecz nie w wykonaniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może być sytuacja, w której sprzedający prowadzi działalność w zakresie przewozu osób, a dokonuje sprzedaży roweru.

Wobec powyższego należy uznać, że jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedaje rzecz ruchomą po upływie 6 miesięcy od jej zakupu, na aukcji internetowej, taka transakcja nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu upodf. Natomiast jeśli przedmiot był w posiadaniu sprzedającego krócej niż 6 miesięcy należy zapłacić podatek od każdego sprzedanego przedmiotu. Tym samym dochód uzyskany z takiej sprzedaży należy wpisać do formularza PIT w rubryce inne dochody i uiścić należny podatek. Na koniec należy dodać, że ustawa nie rozróżnia sprzedawanych rzeczy na używane i nowe.1

2. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji zawieranych przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność polegającą na sprzedaży internetowej.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. w art. 113 ust. 1 zwalnia od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Po przekroczeniu tego limitu w skali roku, osoba dokonująca sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu będzie miała obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, a każda transakcja przez nią zawierana będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki.

3.Kiedy transakcja sprzedaży przez Internet podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Należy tutaj rozróżnić dwie możliwości:

  • Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług -> wtedy taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT i nie podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych,
  • Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej -> wtedy taka transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT, ale podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej ?u.p.c.c.?) podlegają umowy sprzedaży rzecz i praw majątkowych, jeżeli ich przedmiotem są:

  • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Stawka podatku od umowy sprzedaży zawartej przez Internet, której przedmiotem są rzeczy ruchome wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt. 1 u.p.c.c.).

Dalej trzeba odpowiedzieć na pytanie, która strona umowy ma obowiązek uiszczenia podatku. Jest to obowiązek kupującego, który powinien, w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek.

Istotnym przy sprzedaży za pośrednictwem Internetu jest także moment powstania obowiązku podatkowego. Przepisy prawa mówią, że powstaje on z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku aukcji internetowych odbywających się w formie licytacji zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje więc w momencie zakończenia aukcji i ustalenia jej zwycięzcy. Z kolei w przypadku wariantu ?Kup teraz? umowa zostaje zawarta w chwili, gdy kupujący potwierdzi fakt skorzystania z tej opcji.

Na koniec warto zwrócić uwagę na wyłączenie obowiązku zapłaty podatku w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł (art. 9 ust. 6 Ustawy). O zwolnieniu nie będzie decydowała więc wartość transakcji ustalona pomiędzy stronami, alewartość określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Stan prawny: maj 2013 r.


1Zob. Interpretacja podatkowa Naczelnika Urzędu Skarbowy Poznań-Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. ZF-415/57/LUG/05.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności