Porady Prawne | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Cel i zasady wnoszenia dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią formę tzw. wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki. Zazwyczaj stosowane są w tych przypadkach, gdy spółka nie chce lub nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych ?na zewnątrz?, przykładowo oporze zaciągnięcie kredytu bankowego. Należy jednak podkreślić, iż występuje zasadnicza różnica pomiędzy klasyczną pożyczką a dopłatami, gdyż wspólnikowi, który uiścił należną dopłatę nie przysługuje roszczenie o jej zwrot, chyba że zarządzono zwrot w trybie art. 179 KSH.

Czy umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego?

Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnego przypadku. Zasadą generalną, wyrażoną w przepisie art. 23 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej dla swej ważności musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Podkreślić trzeba, że nie ma przeszkód, aby przy podpisywaniu umowy spółki jawnej została wykorzystana forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem czy urzędowym poświadczeniem daty, czy w końcu forma aktu notarialnego.

Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy rodziną istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2?

Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy darczyńcą (matką) a obdarowaną (córką) dla skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wynikającego z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych)?

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może zostać zawarta z pracownikiem bądź w czasie trwania stosunku pracy, bądź to po jego ustaniu. W obu przypadkach dla swej ważności musi być zawarta w formie pisemnej.

1.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zmarł mój syn, który w chwili śmierci był żonaty ale nie miał dzieci. Syn nie zostawił testamentu. Ile wynosi udział spadkowy ? mój i męża (rodziców) w tym przypadku?

Zgodnie z przepisem art. 932 § 3 Kodeksu cywilnego  udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.

Tak więc w tym przypadku (przy założeniu, że nie zachodzą tu inne okoliczności przewidziane przez Kodeks cywilny) to łączny udział spadkowy obu rodziców w masie spadkowej wynosi równo jej połowę.

Strony