Porady Prawne | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

W jakich sytuacjach sąd odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Zgodnie z przepisem art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Należy przy tym pamiętać, że przepisu art. 499 pkt 4 nie stosuje się w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

W jakim publikatorze ogłasza się sprawozdania finansowe spółek akcyjnych?

Zgodnie z przepisem art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepis art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) stanowi, że ogłoszenie sprawozdania finansowego spółki akcyjnej (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji) następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski B?.

Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

Jestem wspólnikiem spółki z o. o. Chcemy zawrzeć z prezesem naszej spółki umowę menedżerską. Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem taką umowę, aby była ona ważna?

Odpowiedź na to pytanie daje przepis art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Kto i w jaki sposób może udzielić prokury?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, gdyż mogą jej udzielić wyłącznie przedsiębiorcy wpisani do rejestru. Przedsiębiorca to z kolei osoba fizyczna, osoba prawna (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawną), jak i tzw. ułomna osoba prawna (np. spółki osobowe, jak spółka jawna czy komandytowa), prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć palarnię?

W dniu 15 listopada 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm. ). Dla pracodawców istotne jest jakie konsekwencje może mieć dla nich zmiana przepisów.

W której chwili spadkobierca nabywa spadek?

Zgodnie z przepisem art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Jak stanowi natomiast przepis art. 924 Kodeksu cywilnego otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Tak więc spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Należy podkreślić przy tym, że spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy, a nie w dniu jego śmierci.

Tym samym istotne jest określenie nie tylko daty, ale i godziny zgonu. Osoby zmarłe w tej samej dacie, ale w różnych godzinach dziedziczą po sobie.

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?

Zawarłem z kolegą ustnie umowę pożyczki, która opiewała na 20 000 zł. Czy ta umowa jest ważna?

Umowa pożyczki może być zawarta w każdej formie: dorozumianej, ustnej, zwykłej pisemnej bądź szczególnej pisemnej (z data pewną, podpisem notarialnie poświadczonym bądź w formie aktu notarialnego).

Ile kosztuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego?

Zgodnie z § 10a ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego maksymalna stawka opłaty notarialnej wynosi 50 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł. Są to stawki maksymalne opłaty, których notariusz przekroczyć nie może (nie jest wykluczone natomiast obniżenie tych stawek w indywidualnych przypadkach).

Czy utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe?

Zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe (w odróżnieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Jak prawidłowo wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Należy przy tym podkreślić, iż jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy i nie może go uzależniać od jakiekolwiek warunku, w tym od rozliczenia z pracodawcą. Co więcej, pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej mu wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Strony