Bezpieczeństwo i poufność

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych ? Gwarancja bezpieczeństwa prawnego.


Każdy radca prawny w naszej Kancelarii objęty jest na mocy umów zawieranych za pośrednictwem Krajowej Izby Radców Prawnych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, które powstałe w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co istotne, wypłata odszkodowania nie może być w żaden sposób ograniczona umownie przez zakład ubezpieczeń. Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia zawartą indywidualnie z każdym z radców prawnych naszej Kancelarii, wynosi 100.000 EUR. Ponadto każdy z radców prawnych objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR.

Niezależnie od indywidualnego ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych, Kancelaria (a w jej ramach wszyscy radcowie prawni) objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowym specjalnym na sumę gwarancyjną 1.000.000 zł. Nadwyżkowy charakter tego ubezpieczenia oznacza, że odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum gwarancyjnych innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, chyba że dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie przez żadne inne ubezpieczenie tego typu pokryty. Ubezpieczenie to obejmuje taki sam zakres szkód jak ubezpieczenie obowiązkowe, przy czym ubezpieczyciel pokrywa m.in. koszty postępowania przedsądowego (np. mediacje), sądowe czy też wynagrodzenia rzeczoznawcy. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej gwarantuje bezpieczeństwo świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych w naszej Kancelarii, a zarazem stanowi istotne zabezpieczenie interesów naszych klientów.

 

Polisa ubezpieczeniowa kancelarii

 

Zabezpieczenie danych i dokumentów

  • Dokumenty Kancelarii przechowywane są w pomieszczeniach należycie chronionych, z bezpośrednią sygnalizacją włamania lub pożaru (do policji i straży pożarnej).
  • Kancelaria posiada opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa.
  • Nasz serwer jest fizycznie zabezpieczony przed kradzieżą oraz na bieżąco monitorowany pod kątem bezpieczeństwa, prób nieautoryzowanego dostępu i awarii dysków twardych. Codziennie wykonywany jest backup danych, a zapasowa kopia danych przechowywana jest w chronionej lokalizacji poza kancelarią.
  • Wszystkie nasze komputery są aktualizowane na bieżąco oraz posiadają aktualne oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie.
  • Dostęp do sieci LAN chroniony jest przez firewall.
  • Poczta email wychodząca z kancelarii zabezpieczona jest przed podrobieniem certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Poufność informacji

Radcowie prawni i aplikanci obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie.

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu przechowywania dokumentów

Pobierz plik z Regulaminem.

Chronimy Twoje interesy i Twoją wolność – spot promujący zawód radcy prawnego