Jak pracujemy

Jak pracujemy?

 1. Osobiste spotkanie w Kancelarii
 2. Porady prawne wysłane e-mailem
 3. Porady prawne przez telefon lub przez Skype
 4. Delegowanie prawnika do pracy w siedzibie klienta przez z góry określona liczbę godzin w tygodniu
 5. Inne rozwiązania szyte na miarę

Zasady działania

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów. Celem pomocy prawnej jest ochrona prawna ich interesów. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, a zgodność jego wykonywania z przepisami prawa oraz z Zasadami Etyki Zawodowej poddana jest nadzorowi samorządu zawodowego i odpowiedzialności dyscyplinarnej przed jego organami.

Pomoc prawną świadczą osoby uprawnione do wykonywania zawodu radcy prawnego, wpisane na listę radców prawnych w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Zatrudnieni w Kancelarii aplikanci radcowscy są wpisani na listę w w/w Radzie, podlegają nadzorowi samorządu zawodowego i odpowiedzialności dyscyplinarnej, a ich pracę kontroluje i za nią odpowiada radca prawny Kancelarii.

Czynności zawodowe wykonywane są przez radców prawnych przy zachowaniu pełnej niezawisłości od wpływów zewnętrznych, zaś reprezentowanie interesów klienta opiera się na jego zaufaniu do wybranego prawnika. Radcowie prawni i aplikanci obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie.

Radca prawny Kancelarii nie przyjmuje sprawy lub powstrzymuje się od działania i wyłącza ze sprawy, jeśli występuje lub może wystąpić sprzeczność pomiędzy interesami klientów Kancelarii. Nie może on udzielić pomocy prawnej ułatwiającej popełnienie przestępstwa bądź umożliwiającej uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.


Jak pracujemy

Ewidencja czasu pracy

Kancelaria prowadzi w systemie komputerowym KancelarIT ewidencję czynności wykonanych na rzecz klienta oraz czasu ich wykonywania. Ewidencja ta jest przekazywana klientowi wraz z fakturą VAT wystawianą za każdy miesiąc stałego świadczenia pomocy prawnej. Stawka godzinowa pracy prawnika Kancelarii jest istotnie zróżnicowana w zależności od jego doświadczenia zawodowego.

Księgozbiór

Kancelaria dysponuje gromadzonym od 1988 r. i liczącym ponad 1000 pozycji fachowym księgozbiorem prawniczym obejmującym wszystkie dziedziny prawa oraz gromadzonym od 1995 r. zbiorem artykułów z całej prasy prawniczej. Kancelaria korzysta również z programów komputerowych umożliwiających dostęp do aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa sądów i poglądów doktryny prawniczej.

Obsługa w językach obcych

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w języku angielskim i języku niemieckim oraz języku francuskim. Radcowie prawni Kancelarii upoważnieni są do zawierania z prawnikami zagranicznymi, wymaganych przez polskie prawo, umów o współdziałanie przy reprezentowaniu klienta przez prawnika zagranicznego przed polskimi sądami.

Udogodnienia

Informacje, porady prawne lub konsultacje mogą być udzielane w Kancelarii, a także za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności z klientem (telefon bezpośredni stacjonarny i komórkowy, faks, SMS, e-mail). Radcowie prawni Kancelarii wysyłają pocztę elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który powoduje, że wysłany e-mail jest równy dokumentowi, który został własnoręcznie podpisany.

Zapewniamy

 • Profesjonalizm i należytą staranność.
 • Dochowanie tajemnicy zawodowej.
 • Unikanie konfliktu interesów klientów.
 • współdziałanie przed sądami polskimi z prawnikami zagranicznymi.

Oferujemy

 • Stałą pomoc prawną w określonym wymiarze godzinowym, za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym.
 • Stałą pomoc prawną bez określenia miesięcznego wymiaru godzinowego, realizowaną na podstawie konkretnych zleceń rozliczanych indywidualnie.
 • Doraźne porady prawne oraz pomoc prawną wykonywaną na podstawie konkretnego zlecenia klienta.
 • Pomoc i obsługa prawna jest świadczona na podstawie umowy z klientem i w sposób w niej określony.