Kariera

Praktyka absolwencka odbywana jest na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. nr 127, poz. 1052) i ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Kancelaria może przyjąć na praktykę osobę (praktykanta), która ukończyła co najmniej III rok stacjonarnych studiów prawniczych.

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką zawieranej pomiędzy Kancelarią a praktykantem1 i w zależności od indywidualnych ustaleń może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie.

Do zakresu obowiązków praktykanta należy wykonywanie prac pomocniczych przy świadczeniu przez Kancelarię pomocy prawnej jej klientom, polegających w szczególności na:

  • sporządzaniu pisemnych projektów opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów statutów i umów,
  • opracowywaniu projektów pism, wniosków i innych dokumentów, wymagających wiedzy prawniczej,
  • ocenie projektów umów pism, wniosków i innych dokumentów przygotowanych przez kontrahentów Kancelarii.

Kancelaria z kolei umożliwia praktykantowi odbycie praktyki zawodowej, uzyskanie doświadczenia zawodowego i nabycia praktycznych umiejętności pod nadzorem radców prawnych Kancelarii w wymiarze godzin ustalanym indywidualnie.

Praktykant zobowiązany jest do bezterminowego zachowania w tajemnicy (której naruszenie zagrożone jest karą umowną) wszystkiego, o czym się dowiedział przy okazji albo w związku z wykonywaniem prac w ramach umowy o praktykę absolwencką.

Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Kancelarię informacje, a w szczególności dokumenty, notatki, akta i materiały utrwalone na papierze lub metodą elektroniczną. Tajemnicą jest objęta także lista klientów Kancelarii i wysokość płaconych przez nich honorariów.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy praktyka odbywana jest:

  • nieodpłatnie – umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie;
  • odpłatnie – umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Po wygaśnięciu umowy o praktykę absolwencką Kancelaria, na wniosek praktykanta, wystawia pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych przez praktykanta w czasie odbywania praktyki.

Dowiedz się więcej o aktualnych praktykach na stronie: elsakat.webd.pl.


1 Do praktyki absolwenckiej nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem art. 183a-183e, art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134 i art. 1517 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.)

Kancelaria przyjmie na trzymiesięczne staże absolwenckie.

Dowiedz się więcej na stronie: elsakat.webd.pl.