Prawo ochrony środowiska

Powrót do oferty

Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów?

Przedsiębiorstwa w trakcie swej działalności wielokrotnie napotykają na przepisy i ograniczenia związane z ochroną przyrody i środowiska. Nieświadomość i niestosowanie się do tych praw może powodować poważne konsekwencje. Dlatego lepiej zawczasu zabezpieczyć swoje interesy korzystając z pomocy profesjonalistów. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.

Przejdź do serwisu

Ochrona środowiska odgrywa coraz większe znaczenie we wszelkich dziedzinach życia, a w konsekwencji niemal każda inwestycja czy podjęcie działalności produkcyjnej wymaga spełnienia wielu wymogów środowiskowych. Aby w sposób prawidłowy zidentyfikować te wymogi i prawidłowo je wypełnić (poprzez uzyskanie zezwoleń, pozwoleń, decyzji, zgłoszeń), Kancelaria oferuje pełny zakres usług w tym obszarze, co gwarantuje efektywną realizację zamierzeń inwestycyjnych.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

 • udzielanie ustnych porad i konsultacji, a także sporządzanie pisemnych opinii prawnych i ekspertyz w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej (Inspekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie), w tym składanie odwołań oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących w szczególności:
  • udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwoleń emisyjnych – sektorowych i zintegrowanych),
  • ocen oddziaływania na środowisko,
  • wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
  • udzielania zezwoleń na gospodarowanie odpadami,
  • udzielania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz nakładania kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • gospodarki odpadami komunalnymi,
  • inwestycji na obszarach objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarach Natura 2000,
  • remediacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi,
  • handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • dochodzenie odszkodowań za immisje do środowiska (odpady, hałas, zapach);
 • badanie dokumentów pod kątem przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska (compliance);
 • współpraca z ekspertami technicznymi z branży środowiskowej.

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie z zakresu prawa ochrony środowiska:

 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
 • kompleksowe doradztwo z zakresu ustawy o odpadach dla zakładu przetwarzającego odpady;
 • prowadzenie postępowań zmierzających do usunięcia nielegalnych składowisk odpadów;
 • wieloletnia obsługa prawna wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

+48 32 201 44 56+48 691 21 44 56sekretariat@radca.prawny.com.pl