Prawo zamówień publicznych

Powrót do oferty

Kompleksowa obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie zamówień publicznych. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zakres pomocy prawnej obejmuje również ustawy:
- o samorządzie gminnym
- o partnerstwie publiczno-prywatnym
- o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przejdź do serwisu

Rynek zamówień publicznych to istotny element gospodarki, o wartości ponad 200 mld złotych rocznie. Aby postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przebiegało sprawnie, Kancelaria świadczy usługi prawne w tym obszarze zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców na wszystkich etapach postępowania. Szeroki zakres obsługi prawnej przetargów przez kancelarię umożliwia minimalizację ryzyka związanego ze złożeniem oferty i wyborem najkorzystniejszej oferty przez wykonawców, a zamawiającym pozwala w sposób efektywny zrealizować zaplanowane zamówienie.

Zakres usług dla wykonawców:

 • analiza ogłoszeń o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia pod kątem ryzyka złożenia oferty z uwzględnieniem niekorzystnych postanowień dla wykonawcy;
 • pomoc w przygotowaniu oferty, składaniu wyjaśnień i dokumentów na wezwanie zamawiającego, w tym wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • przygotowanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja wykonawcy przed KIO;
 • przygotowanie skargi do sądu okręgowego i reprezentacja wykonawcy przed sądem;
 • doradztwo na etapie wykonywania umowy o zamówienie publiczne, w tym analiza dopuszczalnych zmian umowy z korzyścią dla wykonawcy;
 • doradztwo przy zawieraniu umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, a także udostępnianiu zasobów podmiotów trzecich;
 • analiza dopuszczalności udzielenia zamówienia w trybie in-house.

Zakres usług dla zamawiających:

 • doradztwo w optymalnym wyborze trybu postępowania;
 • analiza dopuszczalności wyboru wykonawcy w trybie zamówienia in-house;
 • przygotowanie lub weryfikacja dokumentów w toku postępowania, w tym ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia, a także umowy o zamówienie publiczne;
 • pełna obsługa prawna przetargów (nieograniczonego, ograniczonego);
 • doradztwo w toku badania i wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (w tym przygotowanie odpowiedzi na odwołanie) oraz sądami okręgowymi;
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych, także w zakresie korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie z zakresu zamówień publicznych:

 • kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
 • wieloletnia obsługa prawna jednego z największych organizatorów transportu publicznego z zakresu usług komunikacji publicznej;
 • stałe obsługi prawne zamawiających z różnych branż;
 • reprezentowanie wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą w ponad 100 sprawach.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

+48 32 201 44 56+48 691 21 44 56sekretariat@radca.prawny.com.pl