Zakres usług

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • udzielania pisemnej porady prawnej i ustnych konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
 • opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
 • zastępowania klienta lub udziału wraz z nim w negocjacjach,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami (w tym w postępowaniu grupowym), urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism.
 • Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Związków Komunalnych. Posiadamy referencje Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego KZK GOP oraz Komunikacji Międzygminnej w Chrzanowie.

Czym się zajmujemy:

Kancelaria Radców Prawnych nie jest tym samym co Kancelaria Adwokacka.

 • świadczymy pomoc oraz doradztwo prawne wszystkim podmiotom występującym w obrocie prawnym, a więc osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, zarówno w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej, jak i w sprawach prywatnych;
 • prowadzimy obrony w sprawach o wykroczenia, w postępowaniach dyscyplinarnych i w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • reprezentujemy również w postępowaniach: karnym, karnym skarbowym, o wykroczenia, a także w postępowaniu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pokrzywdzonego, powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego, osobę zobowiązaną do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta;
 • nie prowadzimy spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak i obron osób fizycznych oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (inaczej niż Adwokacka Kancelaria).

Nasi prawnicy występują w imieniu klienta jako pełnomocnicy:

 • przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym, pracy i karnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi);
 • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi);
 • w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym (w tym w postępowaniu grupowym) i administracyjnym.