Jak otrzymać świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego?

27.10.2017

W dniu 24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971). Ustawa uprawnia…

W dniu 24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971).

Ww. ustawa uprawnia:

  • emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń,
  • wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie, o której powyżej 

do otrzymania jednorazowego świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla w wysokości 10 000 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Więcej informacji o osobach uprawnionych na stronie Ministerstwa Energetyki:

www.me.gov.pl/files/upload/27679/akt_INSTRUKCJA%20dla%20OS%C3%93B%20UPRAWNIONYCH_26.10.2017_11.00.docx

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego. Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wzór oświadczenia zamieszcza na swojej stronie internetowej przedsiębiorstwo wypłacające.

Wzory wniosków można także pobrać pod adresem:

http://www.me.gov.pl/node/27679 .

Informacja, gdzie złożyć wniosek dostępna na stronie:

www.me.gov.pl/files/upload/27679/akt_INSTRUKCJA%20dla%20OS%C3%93B%20UPRAWNIONYCH_26.10.2017_11.00.docx

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające uprawnienie do rekompensaty  – w przypadku wdów, wdowców i sierot mających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie, o której mowa była powyżej;
  • oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą;

2) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla nie podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku  sądowego;

3) nie złożyłem(am) pozwu/złożyłem(am) pozew (niepotrzebne skrelić) dotyczący(ego)\ roszczenia ztytułu prawa do bezpłatnego węgla  do sądu … w…;

4) nie będę występować z roszczeniami z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.”

 

Wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie, czyli zgodnie z informacją od Ministerstwa Energii do 18 listopada 2017 r.

 

W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę – pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

 

Możliwe jest również złożenie wniosku za pośrednictwem osoby upoważnionej. Osoba upoważniona przy składaniu wniosku musi mieć przy sobie:

  • upoważnienie/pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę (pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu), upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę,
  • dowód osobisty, aby byłą możliwość potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

 

W przypadku uwzględnienia wniosku pieniądze zostaną wypłacone w sposób wskazany we wniosku.

Odmowa wypłaty przez przedsiębiorstwo wypłacające następuje w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona.

Od odmowy wypłaty rekompensaty przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

11.03.2024

Miasta chcą pieniędzy z funduszu autobusowego. Opinia eksperta radcy prawnego Jędrzeja Klatki

16.02.2024

Kto odpowiada za brak biletu w autobusie, jeżeli biletomat jest zepsuty?

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

Więcej aktualności