Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

03.03.2022

Polski Ład, tj. ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2105)[1], obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. wprowadził szereg zmian w wyniku których dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) korzystne może się okazać przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być korzystniejsze zwłaszcza dla przedsiębiorców, dla których ryczałt przestał być opłacalny ze względu na wysokie koszty prowadzenia działalności. Dodatkowo przekształcenie ułatwia dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

 

1. Korzyści przemawiające za przekształceniem JDG w sp. z o. o. w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu.

 

a) Nowe zasady uiszczania składki zdrowotnej.

Polski Ład zmienił sposób obliczania podstawy składki zdrowotnej. Od 2022 roku podstawa naliczania składki zdrowotnej będzie zmienna i zależna od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu, natomiast korzystający z rozliczenia podatkiem liniowym w wysokości 4,9% dochodu (w 2021 r. dla JDG składka była stała i wynosiła 381,81 zł – 9% podstawy).

Kolejnym niekorzystnym dla JDG rozwiązaniem jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (w 2021 r. składka mogła być odliczana w wysokości 7,75% podstawy).

Należy zaznaczyć, że w Polskim Ładzie pojawił się nowy tytuł ubezpieczenia zdrowotnego – składkę zdrowotną zapłacą osoby pełniące w spółce funkcje na podstawie powołania, które otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Przy czym wynagrodzenie takich osób można ustalić dowolnie. Składkę zdrowotną zapłacą np. zatrudnieni na umowę o pracę członkowie zarządu.

Ze względu na to, że ww. wynagrodzenie podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, w tym przypadku korzystne jest rozwiązanie wprowadzone w Polskim Ładzie dotyczące podwyższenia pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł. Zatem taka wypłata zostanie pomniejszona o 17% podatku dochodowego od osób fizycznych o ile nie przekroczy w skali roku 120 tys. zł, a ponad tę kwotę 32% i dodatkowo o 9% tytułem składki zdrowotnej.

 

b) Minimum dwóch wspólników w sp. z o. o. = brak konieczności uiszczania przez nich obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Przedsiębiorcy prowadzący JDG podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. W przypadku gdy w sp. z o. o. wspólnik jest jeden, to do rozliczeń składek społecznych i składki zdrowotnej, traktuje się go jak przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku gdy we wpisie do KRS wskazano przynajmniej dwóch wspólników, nie są oni objęci obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym ubezpieczenia zdrowotnego co może efektywnie obniżyć obciążenie podatkowe.

Możliwa jest sytuacja, że jeden ze wspólników posiada przeważającą większość udziałów, a drugi zdecydowanie mniej. Należy pamiętać, że może to wzbudzić podejrzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy obecność w spółce drugiego wspólnika nie ma charakteru pozornego w celu uniknięcia obowiązku opłacania składek.

 

c) Obniżenie podatku, możliwość skorzystania z 9% podatku od osób prawnych (CIT).

Podstawowa stawka opodatkowania dla spółki z o. o. to 19% podstawy opodatkowania. Jednak w przypadku tzw. małych podatników wynosi on tylko 9%. Aby zostać uznanym za małego podatnika, roczne przychody spółki nie mogą być większe niż równowartość 2 mln euro, czyli około 9 mln zł.

Jednak zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1800)[2], nie stosuje 9 % CITu w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. Zatem niższe opodatkowanie będzie mogło być stosowane dopiero po 2 latach działalności sp. z o. o.

d) Możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

Jest to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Zastosowanie estońskiego CIT-u wymaga spełnienia szeregu warunków. Takie opodatkowanie pozwala na zapłatę podatku np. raz w roku lub dalsze odroczenie opodatkowania dochodu spółki do czasu wypłaty zysku wspólnikom. Spółka nie płaci więc na bieżąco podatku dochodowego od osiąganych dochodów, a środki przeznaczane na ten cel może inwestować.

Efektywna stawka opodatkowania zysków spółki, które otrzyma wspólnik (estoński CIT + PIT) wynosi:

  • 20 proc. w przypadku spółek będących małym podatnikiem lub podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, albo
  • 25 proc. w przypadku pozostałych spółek.

e) Brak daniny solidarnościowej po przekroczeniu 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu przez osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 30 h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1128)[3], osoby fizyczne (więc także przedsiębiorca prowadzący JDG) są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu. Danina ta nie dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

f) Nieopłacalność rozliczenia się na podstawie podatku liniowego lub ryczałtu dla JDG osiągającej duże dochody.

 

2. Pozostałe korzyści wynikające z przekształcenia niezależne od Polskiego Ładu.

Przekształcenie JDG w sp. z o.  o. spowoduje ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, a więc zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. Przekształcenie JDG w sp. z o. o. ma konsekwencje w postaci większej przejrzystości finansowej oraz więcej możliwości dotyczących zbycia, podziału spółki i kwestii związanych z dziedziczeniem.

 

3. Dwie podstawowe możliwości zmiany formy działalności to:

1. wniesienie przedsiębiorstwa JGD jako aportu do sp. z o. o. oraz
2. zakończenie JDG i rozpoczęcie nowej działalności w formie sp. z o. o.

Należy pamiętać, że w przypadku zakończenia działalności i rozpoczęcia jej w innej formie prawnej (rozwiązanie 2 jw.), nie ma zastosowania zasada kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie może to powodować dodatkowe problemy związane z zobowiązaniami przedsiębiorcy i z otrzymanym dofinansowaniem np.  subwencją z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Wpływa także na zezwolenia, koncesje, czy decyzje administracyjne, które będzie trzeba uzyskać na nowo.

 

Prowadzenie działalność w formie sp. z o. o. ma również wady m.in. obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Na te i wiele innych aspektów zwracamy uwagę podczas przekształcenia, dlatego ważna jest indywidualna ocena czy przekształcenie JDG w sp. z o. o. będzie korzystne w konkretnym przypadku.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekształceniem swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszamy do Katowic. Nasi Prawnicy chętnie udzielą eksperckiej porady.

[1] https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2105

[2] https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1800

[3] https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 99 88 77

Masz pytania?

Skontakuj się

11.03.2024

Miasta chcą pieniędzy z funduszu autobusowego. Opinia eksperta radcy prawnego Jędrzeja Klatki

16.02.2024

Kto odpowiada za brak biletu w autobusie, jeżeli biletomat jest zepsuty?

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

Więcej aktualności