Chcę zmienić nazwisko. Jakich formalności muszę dopełnić?

28.02.2011

Przez zmianę nazwiska ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) rozumie zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ?ważnymi względami?. Katalog powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska jest otwarty. Ustawa stanowi, że zmiany nazwiska można dokonać w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

 1. nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
 2. na nazwisko używane;
 3. na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 4. na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Osobami uprawnionymi do zmiany imienia i nazwiska są:

 1. obywatele polscy,
 2. cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w RP miejsce pobytu stałego,
 3. cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy ? wyłącznie w przypadkach, gdy występują szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem ich prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do organu, o którym mowa wyżej. Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać:

 1. dane osoby, której zmiana dotyczy:
  1. imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
  2. adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
  3. w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  4. numer PESEL;
 2. nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
 3. uzasadnienie.

Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

 1. odpis zupełny aktu urodzenia;
 2. odpis zupełny aktu małżeństwa;
 3. odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
 4. inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności