Co zrobić, gdy się uchybiło terminowi na wniesienie odwołania lub apelacji?

09.03.2011

W postępowaniu administracyjnym strona niezadowolona z decyzji może wnieść od niej odwołanie w terminie czternastu dniu od dnia jej doręczenia. W przypadku uchybienia temu terminowi strona może złożyć tzw. wniosek o przywrócenie terminu, w którym jest zobowiązana uprawdopodobnić, iż uchybienie to nastąpiło nie z jej winy. Taką niezawiniona przyczyną może być np. nieprawidłowe doręczenie stronie decyzji, obłożona choroba uniemożliwiająca stronie wniesienie odwołania, przerwa w komunikacji, nagła choroba. Jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu należ dokonać czynności, dla której przewidziany był uchybiony termin. Wniosek ten należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Datą, od której należy liczyć ten termin, jest data uzyskania przez osobę zainteresowaną wiadomości o zdarzeniu powodującym rozpoczęcie biegu terminu. Jeśli zatem strona nie wiedziała o uchybieniu terminu, to termin do złożenia prośby o jego przywrócenie liczy się od uzyskania przez nią wiadomości o tym, że odwołanie zostało złożone z uchybieniem terminu.

W przypadku uchybienia terminowi do złożenia zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym obowiązują także powyższe zasady, trzeba jednak pamiętać, iż zażalenie powinno być wniesione w ciągu 7 dniu od dnia doręczenia postanowienia.

W postępowaniu cywilnym strona, która nie zgadza się z wydanym przez sąd wyrokiem, może go zaskarżyć apelacją w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zachowa tego terminu, może wnieść wniosek o przywrócenie terminu, w którym powinna uprawdopodobnić, iż uchybienie terminowi nastąpiło bez jej winy. Brak winy podlega ocenie na podstawie wszystkich okoliczności konkretnej sprawy i z uwzględnieniem obiektywnego miernika staranności, jakiej można i należy wymagać od osoby należycie dbającej o swoje interesy, biorąc pod uwagę także lekkie niedbalstwo. Brak winy jest np. równoznaczny z wystąpieniem przeszkody niezależne od strony, w tym także, gdy strona z powodu choroby błędnie zrozumiała pouczenie o sposobie i terminie dokonania czynności procesowej. Ocena braku winy podlega uznaniu sądu.

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia i równocześnie należy dokonać czynności procesowej, której dotyczy uchybienie, czyli wnieść apelację. Ważne jest także to, że przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Podobnie jak w postępowaniu administracyjnym, tak i w postępowaniu cywilnym, dopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia zgodnie z powyższymi zasadami, przy czym termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia.

Stan prawny: marzec 2011 r.

Kategorie:

apelacjatermin

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności