Jakie dokumenty ma prawo przeglądać wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

13.07.2011

Zgodnie z art. 212 k.s.h., wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje tzw. indywidualne prawo kontroli, które polega na możliwości przeglądaniu ksiąg i dokumentów spółki, sporządzaniu bilansu dla swego użytku oraz prawie żądania wyjaśnień od zarządu. Trzeba jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 213 § 3 k.s.h., jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, to umowa spółki może ograniczyć lub nawet wyłączyć indywidualną kontrolę.

Prawo indywidualnej kontroli może być realizowane samodzielnie albo przez wspólnika, któremu pomaga jakaś inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę fachową (prawnik, księgowy). Nie jest jednak dopuszczalne przeniesienie prawa indywidualnej kontroli na inną osobę czy też upoważnienie innej osoby do samodzielnej (bez udziału wspólnika) kontroli (tak A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, Kraków 2001, str. 329).

Na mocy art. 212 § 2 k.s.h., zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeśli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta ja w celach sprzecznych z Interem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. Odmowa wyjaśnień czy udostępnienia dokumentów spółki powoduje, że sprawa na żądanie wspólnika jest przekazywana do rozstrzygnięcia uchwałą wspólników. Taka uchwała powinna zostać podjęta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania. W przypadku gdy uchwała podjęta przez zgromadzenie będzie niekorzystna dla wspólnika, przysługuje mu droga sądowa. Może on bowiem złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. Wniosek taki powinien zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale lub w terminie 7 dni liczonych od dnia, kiedy uchwała powinna zostać podjęta, jeśli zgromadzenie uchwały nie powzięło.

Należy także podkreślić, iż odmowa nie może dotyczyć prawa sporządzenia bilansu dla swego użytku, które to prawo przysługuje wspólnikowi zawsze.

Stan prawny: lipiec 2011 r.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności