Loteria promocyjna ? obowiązki przedsiębiorcy

28.04.2014

Przedsiębiorca organizując loterię dla swoich klientów powinien rozstrzygnąć, czy będzie ona podlegała ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r., nr 201, poz. 1540, z późn. zm., dalej ?ustawa o grach hazardowych?). Zastosowanie powyższej ustawy będzie bowiem związane z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków, przede wszystkim z obowiązkiem zapłaty podatku od gier.

Przedsiębiorca organizując loterię dla swoich klientów powinien rozstrzygnąć, czy będzie ona podlegała ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r., nr 201, poz. 1540, z późn. zm., dalej ?ustawa o grach hazardowych?). Zastosowanie powyższej ustawy będzie bowiem związane z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków, przede wszystkim z obowiązkiem zapłaty podatku od gier.

 

Jeśli chodzi o loterie, ustawa o grach hazardowych w art. 2 ust. 1 wyróżnia następujące ich rodzaje:

  •  loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
  •  loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczo
  • loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
  •   loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez w których uczestniczy się przez  odpłatne połączenie telefoniczne lubwysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej – a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Katalog gier losowych wymieniony powyżej nie jest zamknięty. Do uznania danej gry, lub konkursu za grę losową wystarczy spełnienie następujących przesłanek – zależność wyniku gry od przypadku (element losowości), wygrana pieniężna lub rzeczowa (element wygranej) oraz określenie warunków gry w regulaminie. Przy czym element losowy zachodzi wtedy, gdy wynik jakiegokolwiek etapu gry jest przypadkowy. Dlatego wprowadzenie dodatkowych elementów jak np. zadawanie pytań w celu wyłonienia finalistów, nie pozbawia konkurencji charakteru gry hazardowej (zob. wyrok NSA z 6 grudnia 1999 r., II SA 1513/99, Biul. Skarb. 2001/1/29).

 

Zatem, jeżeli organizowana loteria będzie zaliczała się do jednej z powyższych kategorii, organizator powinien zwrócić szczególną uwagę na jej przeprowadzenie, tak aby dochować wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o grach hazardowych. Obowiązkami takimi są m.in.:

  • obowiązek posiadania zezwolenia (art. 7 ustawy o grach hazardowych);
  • obowiązek zabezpieczenia losów lub innych dowodów udziału w grze przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, a także zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiaru ich zniszczenia (art. 17 ustawy o grach hazardowych);
  • obowiązek wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej przez uczestnika gry wygranej (art. 20 ustawy o grach hazardowych);
  • obowiązek posiadania świadectwa zawodowego przez osoby nadzorujące loterie (art. 24 ustawy o grach hazardowych);
  •  obowiązek sporządzenia regulaminu gry (art. 61 ustawy o grach hazardowych);
  •  obowiązek zapłaty podatku od gier (art. 71 ? 77 ustawy o grach hazardowych).

 

Naruszenie powyższych obowiązków może wiązać się z obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej (100 % przychodu uzyskanego z urządzanej gry). Ponadto, w zakresie odpowiedzialności karnej należy wskazać na art. 108 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. 2013 r., nr 186, z późn. zm.), który stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (w 2014 r. stawka dzienna wynosi pomiędzy 56  zł ?22 400 zł). Jeżeli nadwyżka z loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej była przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Czyn określony w powyższym przepisie stanowi więc przestępstwo. Ponadto nieuiszczenie podatku od gier może wiązać się z sankcjami podatkowymi.

 

 Stan prawny: 28 kwietnia 2014 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności