Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wniosek o ogłoszenie upadłości

11.06.2010

Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego (w skrócie PUiN) nakładają na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy spółka ta staje się niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza, iż dłużnik (w tym przypadku spółka z o.o.) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie ma przy tym znaczenia wysokość tych zobowiązań czy też to, że dłużnik nie wykonuje wszystkich zobowiązań czy tylko niektóre z nich. Nieistotny jest także charakter tych zobowiązań ? zarówno niewykonywanie zobowiązań pieniężnych, jak i niepieniężnych jest równoznaczne ze stanem niewypłacalności. Dłużnik nie może także powoływać się na przyczyny niewykonywania zobowiązań ? z punktu widzenia PUiN jest to obojętne.

Co więcej, w przypadku dłużnika będącego osobą prawną, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uważa się go za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, choćby nawet na bieżąco wykonywał swoje zobowiązania.

Dłużnik jest obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa ogłoszenia upadłości, czyli powstał stan niewypłacalności albo jego zobowiązania przekroczyły wartość majątku. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek ten ciąży na każdym, kto ma prawo reprezentacji (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami). W praktyce będą to zazwyczaj członkowie zarządu spółki. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w terminie dwóch tygodniu, to osoby na których ciążył obowiązek złożenia wniosku, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku. Ponadto należy pamiętać o konsekwencjach wynikających z art. 299 ksh, tj. możliwości pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Wniosek składa się w sądzie upadłościowym (gospodarczym), który jest właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika. Jeżeli dłużnik ma zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym, właściwy jest każdy z tych sądów. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1000 zł.

Stan prawny: czerwiec 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności