Odszkodowanie za zgubioną lub zniszczoną przesyłkę

08.01.2015

W ostatnim czasie coraz częściej klienci decydują się na zakupy w sklepach internetowych, w związku z czym rośnie liczba przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską i firmy kurierskie. Jednak czasami zdarza się, że nadane paczki nie zostają dostarczone do adresatów albo ulegają zniszczeniu w trakcie transportu. Jakie w takich sytuacjach są prawa nadawców i obowiązki doręczycieli?

Odszkodowanie za zgubioną lub zniszczoną przesyłkę

 

            W ostatnim czasie coraz częściej klienci decydują się na zakupy w sklepach internetowych, w związku z czym rośnie liczba przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską i firmy kurierskie. Jednak czasami zdarza się, że nadane paczki nie zostają dostarczone do adresatów albo ulegają zniszczeniu w trakcie transportu. Jakie w takich sytuacjach są prawa nadawców i obowiązki  doręczycieli?

 

I.      Zasady reklamacji usługi pocztowej

Zasady zgłaszania reklamacji usługi pocztowej określa rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1468). W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej (np. ubytek zawartości, zniszczenie, zwrot bez przyczyny) reklamację może wnieść nadawca przesyłki lub adresat (w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi). Reklamację można wnieść w każdej placówce pocztowej operatora pocztowego, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą, jednakże nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.

Operator ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (liczy się data nadania odpowiedzi na reklamację). Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona operator co do zasady ma obowiązek zapłaty odszkodowania w następującej wysokości:

1)   za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;

2)   za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;

3)   za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;

4)   za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;

5)   za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy;

6)   za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.

Jeżeli natomiast operator odmówi uznania reklamacji, reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Takie odwołanie operator również powinien rozpatrzyć w terminie 30 dni.

 

II.    Gdy przesyłka została nadana za pośrednictwem firmy kurierskiej

Po pierwsze przy świadczeniu usług przez firmę kurierską, należy zwrócić uwagę, czy reklamacji będzie podlegać wykonana przez nią usługa pocztowa (przesyłka zawiera korespondencję), czy usługa przewozu (przesyłka zawiera inne towary). Do reklamacji usługi pocztowej stosuje się bowiem przepisy, o których mowa w pkt I artykułu.

Z kolei do reklamacji usługi przewozu znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 1173, z późn. zm., dalej ?p.p.?). Zgodnie z art. 65 ust. 1 p.p. przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Co do zasady roszczenia z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki można zgłaszać w ciągu 12 miesięcy. Natomiast zasady zgłaszania reklamacji określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. 2006 r., nr 38, poz. 266). Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i może być złożona w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika jako właściwa do załatwienia reklamacji. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 30 dni.

Przewoźnik uznając reklamację będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Jego wysokość nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:

1)      ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo

2)      ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź

3)      wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania (art. 80 p.p.).

Przy czym jeżeli w powyższy sposób nie można ustalić wysokości odszkodowania, ustala je rzeczoznawca. Ponadto jeżeli przesyłka miała deklarowaną wartość, w razie jej utraty przysługuje odszkodowanie w wysokości deklarowanej kwoty, natomiast w razie jej ubytku ? odpowiednia część.

Dodatkowo należy pamiętać, że przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku (art. 65 ust. 2 p.p.). Ponadto przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

1)     nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;

2)     braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;

3)     szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;

4)     ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;

5)     przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca (art. 65 ust. 3 p.p.).

Jak widać istnieje wiele okoliczności, które mogą powodować wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika. Jednak jeżeli żadnej z nich nie będzie on w stanie udowodnić możemy się domagać odszkodowania z tytułu niewłaściwego doręczenia przesyłki.

Stan prawny: 8 stycznia 2015 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności