Podatek liniowy w działalności gospodarczej

10.03.2010

Kiedy można opodatkować działalność gospodarczą podatkiem linowym 19%?

Możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym w wysokości 19 % pozarolniczej działalności gospodarczej, przewiduje art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Wybór tej formy opodatkowania jest fakultatywny. W tym celu podatnik jest zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego ? do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Co należy rozumieć pod pojęciem ?pozarolniczej działalności gospodarczej? określa art. 5a pkt 6 ustawy podatkowej, który stanowi, że działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza – oznacza działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów wymienionych w ustawie podatkowej.

Jednocześnie zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy podatkowej za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeśli więc działalność podatnika spełnia warunki określone w punktach 1 ? 3 nie może on skorzystać z podatku liniowego 19 %.

Stan prawny: marzec 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Kategorie:

podatki

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności