Wypadek na oblodzonym chodniku – jak uzyskać odszkodowanie?

03.06.2016

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzymanie w należytym stanie przylegającego do niego chodnika. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzymanie w należytym stanie przylegającego do niego chodnika. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 250, z późn. zm., dalej „u.c.p.g.”), który stanowi, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Zatem właściciele nieruchomości powinni na bieżąco usuwać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z przylegających do ich nieruchomości chodników. Jeżeli tego nie robią, będą ponosić odpowiedzialność za ewentualne upadki przechodniów, spowodowane właśnie złym stanem chodnika.

Czego może się domagać od właściciela nieruchomości osoba poszkodowana upadkiem na zaniedbanym chodniku?

Poszkodowany może domagać się przede wszystkim odszkodowania, które może obejmować zwrot:

  • kosztów leczenia (lekarstw, wizyt u lekarzy, rehabilitacji);
  • kosztów utraconego zarobku (gdy na skutek upadku poszkodowany przebywał na zwolnieniu lekarskim);
  • kosztów opieki (gdy na skutek upadku poszkodowany potrzebował pomocy osób trzecich w wykonywaniu codziennych czynności);
  • innych wydatków (np. biletów na wycieczkę w której poszkodowany na skutek wypadku nie mógł wziąć udziału).

Niezależnie od powyższego odszkodowania, możliwe jest także domaganie się zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest to kwota, która ma pozwolić na powetowanie doznanej przez pokrzywdzonego krzywdy (uszczerbku niemajątkowego). Ustalając wysokość należnego zadośćuczynienia sąd bierze pod uwagę m. in. urazy jakich doznał pokrzywdzony, czy został on całkowicie wyleczony, czy po upadku uległ zmianie jego dotychczasowy sposób życia, był długotrwale zmuszony do korzystania z pomocy osób trzecich w codziennych czynnościach. Przykładowe kwoty zadośćuczynienia związane z różnego rodzaju złamaniami zasądzane przez sądy obrazuje poniższa tabela:

KWOTA

URAZ

INNE

WYROK

50 000,00 zł

złamanie trójkostkowe podudzia prawego oraz podwichnięcia stawu skokowego prawego, 10 % uszczerbku na zdrowiu

utrata zdolności do pracy jako sprzątaczka

wyrok SA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa 1547/14

 

8 000,00 zł

złamanie wyrostka dziobiastego kości łokciowej prawej z podejrzeniem złamania głowy kości promieniowej prawej

powód nadal nie może całkowicie wyprostować ręki, wrócił do pracy na stacji benzynowej

 

wyrok SO we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r., sygn. akt II Ca 910/14

 

60 000,00 zł

skomplikowane złamanie przykrętarzowe kości udowej lewej nogi

unieruchomienie na kilka miesięcy, cały czas trudności w poruszaniu się

wyrok SA w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., I ACa 893/13

 

45 000,00 zł

złamanie spiralne kości piszczeli prawej i podgłowowe złamania strzałki podudzia prawego.

jedyny żywiciel rodziny, uprawiał wcześniej dużo sportów

wyrok SA w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r., I ACa 1499/12

Ponadto jeżeli upadek doprowadził do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, poszkodowany może żądać przyznania renty.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania?

Odszkodowania, jak i zadośćuczynienia oraz renty można domagać się przed sądem w procesie o zapłatę. Jednak żeby skutecznie dochodzić odszkodowania należy pamiętać o kilku rzeczach:

  • gromadzić wszelką dokumentację medyczną związaną z upadkiem, rachunki za lekarstwa, rehabilitację itp.;
  • zbierać dowody świadczące o tym, że chodnik na którym doszło do upadku był zabłocony, zaśnieżony, oblodzony lub zanieczyszczony (np. świadków, ekspertyzy meteorologiczne, zdjęcia);
  • ustalić kto odpowiada za utrzymanie konkretnego chodnika (właściciel nieruchomości do której chodnik przylega, ale także zarządca drogi publicznej (np. gmina) – jeżeli chodnik przylega do takiej drogi).

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dowodów można wytoczyć powództwo przeciwko osobie, która nie dochowała należytej staranności w zakresie utrzymania chodnika (właścicielowi nieruchomości lub zarządcy drogi).

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności