Zaskarżanie czynności zamawiającego w zamówieniach publicznych

13.07.2010

Bardzo często zdarza się, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostają wykluczeni lub ich oferta zostaje odrzucona, bądź też zamawiający dokonuje innej czynności, która w ocenie wykonawcy jest niezgodna z prawem i narusza jego interes. W takim przypadku wykonawca może wnieść tzw. odwołanie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (PZP), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4. odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jednocześnie odwołujący (wykonawca) powinien przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Do odwołania należy dołączyć:

  1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
  2. dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
  3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

Terminy na wnoszenie odwołania są zróżnicowane i zależą od wielu czynników ? sposobu przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, wartości postępowania, rodzaju czynności. Każdorazowo należy więc sprawdzić w art. 182 PZP jaki termin obowiązuje w danym przypadku.

Podobnie jak terminy, tak samo wysokość wpisu nie jest jednolita. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, to wpis wynosi 7.500 zł (zamówienia na dostawy lub usługi) albo 10.000 zł (zamówienia na roboty budowlane). Jeśli z kolei wartość zamówienia jest równa lub przekracza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, to wpis wynosi 15.000 zł (zamówienia na dostawy lub usługi) albo 20.000 zł (zamówienia na roboty budowlane).

Stan prawny: lipiec 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności