Czy strony procesowe mogą umówić się na piśmie o poddanie sporu sądowi, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy?

28.09.2010

Podobno strony procesowe mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Czy są w tym względzie jakieś ograniczenia?

Tak. Strony mogą postanowić, że sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy do rozpoznania powstałego sporu, tylko wtedy jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Należy pamiętać, że strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej sądu, o której mowa w przepisach art. 38-42 Kodeksu postępowania cywilnego. Na marginesie trzeba dodać, że strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności