Jak prawidłowo wydać pracownikowi świadectwo pracy?

06.11.2010

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Należy przy tym podkreślić, iż jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy i nie może go uzależniać od jakiekolwiek warunku, w tym od rozliczenia z pracodawcą. Co więcej, pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej mu wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Obowiązek wniesienia dopłat musi zostać określony w umowie spółki. Natomiast termin i wysokość dopłat powinny zostać określone w uchwale wspólników, jeśli umowa spółki nie zawiera odpowiednich postanowień. Uchwała taka, zgodnie z art. 245 KSH, powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Ponadto jeśli wspólnik nie uiści dopłaty w określonym terminie, ma obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

W świadectwie pracy należy zamieścić informacje dotyczące:

  1. okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  2. zajmowanych stanowisk,
  3. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  4. wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę,
  5. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Szczegółowy zakres informacji umieszczanych w świadectwie reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Pracodawca nie ma prawa umieszczać w świadectwie pracy innych informacji niż te wymienione w przepisach.

Jeśli pracownik nie zgadza się z treścią świadectwa pracy, ma prawo w ciągu 7 dni od jego otrzymania wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. Jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku, pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Należy także zauważyć, iż wyjątkowo świadectwo pracy wydawane jest na żądanie pracownika, jeśli co prawda następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę, ale pracodawca nawiązuje z tym pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Stan prawny: mlistopad 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności