Jak zwrócić towar kupiony przez Internet

16.02.2011

Zakup towaru przez Internet stanowi jedną z form zawierania tzw. umów na odległość, a więc bez jednoczesnej obecności obu stron. Umowa taka może być zawarta nie tylko przez Internet, ale przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku tego typu umów konsument nie ma możliwości dokładnego zapoznania się z zamawianym towarem i dlatego ma on szczególne uprawnienia, określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t. j. Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Tym szczególnym uprawnieniem jest możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyny. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy (odbioru towaru), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną, a dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Co istotne, przedsiębiorca nie może uzależniać skuteczności odstąpienia od tego, aby konsument zapłacił oznaczoną sumę pieniężną, czyli odstępne.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, przy czym zobowiązany jest zwrócić towar przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W takim samym terminie przedsiębiorca powinien zwrócić zapłaconą przez konsumenta cenę.

Nie zawsze jednak odstąpienie jest możliwe. Wyjątki dotyczą następujących sytuacji (chyba że strony umówiły się inaczej):

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

Stan prawny: luty 2011 r.

Kategorie:

terminumowy

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności