Jakie są materialne i formalne wymogi, by skutecznie dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?

19.06.2010

Zgodnie z przepisem art. 556 ksh do przekształcenia sp. z o. o. w SA wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia sp. z o. o. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz załącznikami, tj.:
  • projektem uchwały w sprawie przekształcenia spółki (sp. z o. o.),
  • projektem umowy albo statutu spółki przekształconej (SA),
  • wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej (sp. z o. o.),
  • sprawozdaniem finansowe sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień dla którego ustala się wartość bilansową majątku spółki przekształcanej (sp. z o. o.), przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.
 2. powzięcia uchwały o przekształceniu sp. z o. o.,
 3. powołania członków organów spółki przekształconej (SA),
 4. podpisania statutu spółki przekształconej (SA),
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej (SA) i wykreślenia spółki przekształcanej (sp. z o. o.).

Ponadto należy pamiętać o wymogach określonych w art. 577 § 1 ksh, zgodnie z którymi przekształcenie spółki kapitałowej (sp. z o. o.) w inną spółkę kapitałową (SA) następuje, jeżeli:

 1. za przekształceniem spółki (sp. z o. o.) wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze,
 2. spółka przekształcana (sp. z o. o.) ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe,
 3. kapitał zakładowy spółki przekształconej (SA) będzie nie niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej (sp. z o. o.).

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności