kodeks cywilny | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na wielu nieruchomościach zostały zainstalowane urządzenia energetyczne, gazowe czy wodociągowe, których stan prawny nie został w żaden sposób uregulowany. Są to przede wszystkim słupy i linie energetyczne oraz rury w ziemi, których instalacja przeprowadzana była na podstawie ustnych umów, czy nawet bez zgody właścicieli tych nieruchomości.

Przedawnienie roszczenia o zapis testamentowy

Zapis będący rozrządzeniem testamentowym na wypadek śmierci umożliwia zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Za jego pomocą można więc przekazać po swojej śmierci konkretny składnik spadku określonej osobie. Należy jednak pamiętać, że przedmiot zapisu nie przechodzi automatycznie na zapisobiorcę. Spadkobierca ustawowy lub testamentowy zostaje obciążony wykonaniem zapisu i to od niego zapisobiorca może domagać się jego wykonania tj. przekazania własności i wydania zapisanego przedmiotu.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Kodeks cywilny w art. 1048 przewiduje instytucję zrzeczenia się dziedziczeniaprzez spadkobiercę ustawowego. Jest to jedyny dopuszczalny wyjątek od przewidzianego w art. 1047 KC zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. W umowie takiej przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po swoim przyszłym spadkodawcy. Skutkiem tego jest wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia, a więc traktowanie go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Kiedy właściciel lokalu mieszkalnego może podnieść najemcy czynsz?

Umowę najmu lokalu regulują art. 680 - 692 Kodeksu Cywilnego, który określa iż jest to umowa przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W przypadku lokali mieszkalnych szczególne regulacje wprowadza Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

W jakiej formie muszę złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w uproszczonym postępowaniu upominawczym (nie elektronicznym)?

Zgodnie z art. 125 § 2, w związku z art. 503 § 2 i art. 5052 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany powinien wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w uproszonym postępowaniu upominawczym wraz z wnioskami dowodowymi w formie pisemnej na formularzach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 450).

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy spedycji?

Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wskazać należy przy tym, iż ustalony w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnegotermin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego z zakresu prawa materialnego, co oznacza, iż uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego?

Na skutek eksploatacji złóż węgla kamiennego i innych kopalin, nawet zgodnie z obowiązującymi przepisami, może dochodzić do powstania tzw. szkód górniczych. Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jednak obowiązujące prawo umożliwia mu dochodzenie odszkodowania lub przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz Kodeks Cywilny.

Strony