Kiedy właściciel lokalu mieszkalnego może podnieść najemcy czynsz?

04.10.2012

Umowę najmu lokalu regulują art. 680 – 692 Kodeksu Cywilnego, który określa iż jest to umowa przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W przypadku lokali mieszkalnych szczególne regulacje wprowadza Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. Zgodnie z nią właściciel może dokonać podwyższenia najemcy czynszu oraz innych opłat, które są związane z używanym lokalem mieszkalnym (np. za energię elektryczną czy wodę) wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy (art. 8a ust. 1 i 2 u.o.p.l.). Oznacza to, że wypowiedzenie stanie się skuteczne z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia.

  • w sytuacji w której właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i godziwy zysk;
  • jeżeli wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu nie przekroczy w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (tzw. wskaźnik inflacji – w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,3 (wzrost cen o 4,3%)).

jeżeli wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu nie przekroczy w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (tzw. wskaźnik inflacji – w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,3 (wzrost cen o 4,3%)).

W ciągu dwóch miesięcy od dnia wypowiedzenia czynszu lokator może dokonać następujących czynności:

  • w formie pisemnej odmówić przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania stosunku najmu lokalu z upływem okresu wypowiedzenia. Do dnia rozwiązania tego stosunku prawnego lokator ma obowiązek uiszczania czynszu i innych opłat w dotychczasowej wysokości (art. 8aust. 5 pkt 1 i 6a pkt 1 u.o.p.l.)
  • zakwestionować podwyżkę, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest bezzasadna lub zasadna, ale w innej wysokości. To właściciel w tym przypadku ma obowiązek udowodnienia zasadności podwyżki, a lokator obowiązany jest uiszczać czynsz i inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości aż do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie (art. 8a ust. 5 pkt 2 i 6a pkt 2 u.o.p.l.).

Gdy lokator nie skorzysta z powyższych możliwości, wówczas od upływu terminu wypowiedzenia jest obowiązany uiszczać czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu w podwyższonej wysokości.

Dodatkowo należy pamiętać, że podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż raz na 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać (art. 9 ust. 1b u.o.p.l).

Stan prawny: październik 2012 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności