Kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

03.12.2009

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚŚ) przez pracodawców oraz gospodarowanie jego środkami określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, pracodawca nie zawsze ma obowiązek utworzyć ZFŚŚ.

Obligatoryjnie fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Natomiast pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może albo tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w ustawie albo może wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawca może podjąć także decyzję o nietworzeniu ZFŚŚ i niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Wtedy postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy, a jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani też nie ma obowiązku wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazuje pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób u niego przyjęty. Zasady te znajdują zastosowanie także w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale w przeliczeniu na pełne etaty jest ich mniej niż 20.

Pracodawca chcąc określić czy dana osoba jest pracownikiem, musi sięgnąć do definicji pracownika zawartej w Kodeksie Pracy, który stwierdza, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wynika z tego, że przy określaniu czy dany pracodawca ma obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie bierze się pod uwagę osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowy zlecenia, kontrakty menedżerskiego, umowy o dzieło.

Stan prawny: grudzień 2009 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 99 88 77

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności