Najnowsze zmiany Kodeksu pracy

03.09.2015

W dniu 30 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1220). Ograniczono możliwość dowolnego, wielokrotnego zawierania umów na czas określony.

Najnowsze zmiany Kodeksu pracy

W dniu 30 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1220). Wprowadzono m. in. następujące rozwiązania:

I.                    ograniczenie zawierania umów na czas określony

Ustalono maksymalny okres zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 Kodeksu pracy ?okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech?. Jeżeli pracodawca podpisze z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, która naruszałaby powyższą regulację, taka umowa będzie uważana za umowę zawartą na czas nieokreślony (nawet gdy pomiędzy tymi umowami będą przerwy w zatrudnieniu). Należy jednak pamiętać, że są wyjątki od powyższych ograniczeń. Nie stosuje się ich m. in. do umów o pracę zawieranych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Przy czym zastosowanie tych wyjątków wymaga zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy.

 

II.                  zrównanie terminów wypowiedzenia

Nowa ustawa zrównała okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony z umowami zawartymi na czas nieokreślony. Są one zależne od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą:

2 tygodnie ? w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

miesiąc ? w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy;

3 miesiące ? w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

Powyższe okresy wypowiedzenia co do zasady będą również stosowane do umów zawieranych na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 

III.                doprecyzowano regulacje dotyczące zawierania umów na czas próbny

Do tej pory przepisy Kodeksu pracy stanowiły jedynie, że jest możliwe zawieranie umów na czas próbny, jednak nie mogą one przekroczyć okresu 3 miesięcy (art. 25). Nowelizacja uszczegółowiła natomiast, kiedy jest możliwe ponowne zawarcie umowy o pracę na czas próbny z tym samym pracownikiem. Dopuszcza się takie działanie:

– jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny).

 

IV.               ograniczenie rodzajów umów o pracę

Ograniczono rodzaje umów o pracę do trzech, tj. umowy o pracę na czas próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Zgodnie z nowelizacją nie będzie już możliwe zawieranie z pracownikami umów na zastępstwo, ani na czas wykonywania określonej pracy. W ich miejsce pracodawca będzie mógł zawierając umowę na czas nieokreślony wskazać, że będzie ona trwała np. do powrotu pracownika albo do dnia wykonania jakiegoś zadania.

 

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Kategorie:

umowa o pracę

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności