Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się w spółkę akcyjną. Kto powinien sporządzić plan przekształcenia spółki z o. o. w SA? Co powinno znaleźć się w jego treści?

19.06.2010

Zgodnie z przepisem art. 557 § 1 Kodeksu spółek handlowych plan przekształcenia przygotowuje zarząd sp. z o. o. Jeśli chodzi o formę planu przekształcenia, to w zależności od składu osobowego spółki z o. o. plan przekształcenia musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności (gdy spółka ma co najmniej dwóch wspólników – art. 557 § 2 ksh.), natomiast w sytuacji, gdy spółka jest jednoosobowa, konieczna jest forma aktu notarialnego (art. 557 § 3 ksh).

Obligatoryjna treść planu przekształcenia ustalona została przepisem art. 558 § 1 ksh, zgodnie z którym plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

  • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej (sp. z o. o.) na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
  • określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień dla którego ustala się wartość bilansową majątku spółki przekształcanej (sp. z o. o.), przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności