Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie dane powinny znaleźć się na papierze firmowym mojej spółki wg obowiązującego prawa?

20.05.2010

Zgodnie z przepisem art. 206 § 1 Kodeksu spółek handlowych pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. wysokość kapitału zakładowego.

Zgodnie z przepisem art. 595 § 1 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki, który dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe nie zawierają w/w danych, podlega karze grzywny w wysokości do 10 000 zł. Grzywnę jest władny nałożyć sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 34 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

  1. firmę lub nazwę,
  2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności,
  3. siedzibę i adres,
  4. numer NIP,
  5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku (zarząd), która nie może być wyższa niż 5000 zł.

Obowiązek powyżej nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

Masz pytania?

Skontakuj się

28.09.2017

Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać?

03.06.2016

Wypadek na oblodzonym chodniku – jak uzyskać odszkodowanie?

21.03.2016

Umowa użyczenia lokalu – kilka praktycznych uwag

Więcej aktualności