Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy

03.11.2012

Organizator imprezy turystycznej, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszony jest z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia klienta o tym fakcie. W takim przypadku klient ma do wyboru dwa rozwiązania:

  1. przyjęcie proponowanej zmiany umowy albo
  2. odstąpienie od niej.

W przypadku odstąpienia przez klienta o umowy przysługuje mu natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń (np. zaliczki pieniężnej); klient nie ma też obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli tak została w umowie zastrzeżona.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 w/w ustawy, klient po odstąpieniu od umowy może uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.

Ponieważ wybór uczestniczenia w imprezie zastępczej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem klienta, dlatego może on też od razu żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Klient może również domagać się odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

  1. zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
  2. siły wyższej.

Przy zmianie istotnych warunków umowy warto również wspomnieć, że art. 17 wprowadza wyjątek od generalnej zasady zakazującej podwyższania ceny imprezy turystycznej i przewiduje, że cena wycieczki może wzrosnąć najpóźniej na 21 dni przed początkiem imprezy turystycznej w następujących przypadkach:

  1. wzrostu kosztów transportu;
  2. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
  3. wzrostu kursów walut.
Stan prawny: listopad 2012 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Kategorie:

turystykaumowy

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności