Zasady wnoszenia pozwu zbiorowego

03.08.2010

Pozew zbiorowy to pozew, który może złożyć grupa poszkodowanych osób, wówczas gdy przedmiot sporu jest ten sam dla każdej z osób, np. kilka osób zostało poszkodowanych w tym samym wypadku. Zasady wnoszenia tzw. pozwów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu zbiorowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44), która weszła w życie w dniu 19 lipca 2010 r.

Pozew zbiorowy może złożyć grupa co najmniej 10 osób (ustawa nie zawiera górnej granicy), jeśli dochodzone przez nich roszczenia są jednego rodzaju, a zarazem oparte są na tej samej lub takiej samie podstawie faktycznej. Roszczeniem tym może być np. żądanie zapłaty odszkodowania, złożenia oświadczenia o określonej treści itd., przy czym w przypadku roszczeń pieniężnych, jego wysokość dla każdego członka grupy musi zostać ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy; ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby. Ponadto w sprawach o roszczenia pieniężne powództwo może być ograniczone wyłącznie do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego.

Ustawa ma zastosowanie w sprawach roszczeń o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułów tzw. czynów niedozwolonych. Postępowanie zbiorowe wyłączone jest natomiast w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Powództwo wytacza reprezentant grupy, który prowadzi je w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy. Reprezentantem może być bądź osoba będąca członkiem grupy, bądź powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Pozew wnosi się do sądu okręgowego. Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo przez radcę prawnego lub adwokata; powód (grupa) nie może występować przed sądem samodzielnie. Ważne jest także to, że po wniesieniu pozwu, sąd ogłasza o wszczęciu postępowania i wyznaczonym terminie do postępowania mogą przystąpić pozostałe osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym.

Co istotne, w postępowaniu grupowym są mniejsze koszty opłat sądowych, gdyż opłata wynosi tylko 2 % wartości przedmiotu sporu i rozkłada się na wszystkich członków grupy.

Stan prawny: sierpień 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności