Czy prawo przewiduje jakiś termin, w którym sąd musi nadać klauzulę wykonalności?

11.03.2010

Tak. Reguluje to przepis art. 7811 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Tak więc w przedstawionym stanie faktycznym sąd niewątpliwie uchybił temu terminowi. Zawinione i częste uchybianie terminowi, o którym mowa wyżej może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, natomiast wierzyciel, który przez znaczny okres oczekuje bezskutecznie na otrzymanie klauzuli, powinien zwrócić się na piśmie lub ustnie ze skargą do prezesa sądu (jako podstawę powołując przepis § 32 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ? Dz. U. nr 38, poz. 249 ze zm.), albo wnieść skargę na bezczynność sądu na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843 ze zm.).

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności