Czy sam nakaz zapłaty wystarczy, by komornik skutecznie wyegzekwował moją wierzytelność?

08.02.2010

Nie. Aby komornik mógł podjąć jakiekolwiek czynności zmierzające do wyegzekwowania długu trzeba złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, w którym wierzyciel musi wskazać świadczenie, które ma być spełnione (egzekucja wierzytelności) oraz sposób egzekucji (np. z ruchomości, z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego). Należy przy tym pamiętać, że brak jest przeszkód, by  wierzyciel w jednym wniosku wskazał kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji koniecznie należy dołączyć tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd, który nakaz wydał. W tym konkretnym przypadku (nakaz zapłaty) klauzulę wykonalności sąd nadaje z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się (art. 782 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). W omawianej sytuacji zbędny będzie więc wniosek do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Masz pytania?

Skontakuj się

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

Więcej aktualności