Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w sp. z o. o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą spółką i jej wspólnikiem powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych?

11.07.2010

Nie. Umowa nabycia udziałów od wspólnika w celu ich umorzenia, nie jest wymieniona wprost w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450, ze zm.).

Nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie następuje na podstawie umowy sprzedaży, podlegającej podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w/w ustawy.

Stosownie bowiem do przepisu art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być umorzone między innymi w drodze zbycia udziałów przez wspólnika na rzecz spółki. Nabycie udziałów przez spółkę za zgodą wspólnika następuje za wynagrodzeniem.

W myśl przepisu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę, przy czym stosownie do przepisu art. 555 w/w ustawy przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw majątkowych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż cena jest jednym z istotnych elementów umowy sprzedaży.

W przypadku nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia należne jest wynagrodzenie. Termin ?wynagrodzenie? nie jest tożsamy z ?ceną?. Użycie w przepisie art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminu ?wynagrodzenie? świadczy, iż na gruncie tego przepisu nie chodzi o sprzedaż w rozumieniu przepisu art. 535 Kodeksu cywilnego.

Czynności nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie można zatem zakwalifikować jako umowy sprzedaży i w związku z tym nie powoduje powstania obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności