Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

04.01.2011

Zmarł mój pracownik. Jakie w związku z tym mam obowiązki jako pracodawca? Komu mam wypłacić należne zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisem art. 631 § 1 Kodeksu pracy śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Z uwagi na osobisty charakter tego stosunku nie jest możliwe wstąpienie w miejsce zmarłego pracownika następcy prawnego, np. jego spadkobiercy.

Pracodawca musi wypłacić rodzinie zmarłego pracownika należności wynikające ze stosunku pracy. Do należności ze stosunku pracy zaliczyć należy: wynagrodzenie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za urlop, premie, nagrody (np. jubileuszowa), dodatki wyrównawcze, odszkodowanie itp.

Wypłata tych należności na podstawie przepisu art. 631 § 2 Kodeksu pracy następuje na rzecz małżonka oraz innych osób spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zaliczyć tu należy m. in.: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice (za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające).

W razie braku takich osób prawo majątkowe, jakim jest wynagrodzenie zmarłego pracownika wchodzi do spadku (stosownie do art. 922 i n. Kodeksu cywilnego).

Ponadto, na podstawie przepisu art. 93 Kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna, która jest szczególnego rodzaju jednorazowym świadczeniem pieniężnym wynikającym ze stosunku pracy.

Ponieważ na skutek wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika osoba fizyczna przestaje być pracownikiem ustaje obowiązek ubezpieczenia społecznego takiej osoby.

W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek wyrejestrować zmarłego pracownika z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić do pracodawcy członek rodziny zmarłego pracownika lub inna osoba będąca spadkobiercą zmarłego pracownika.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności