Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

04.01.2011

Zmarł mój pracownik. Jakie w związku z tym mam obowiązki jako pracodawca? Komu mam wypłacić należne zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisem art. 631 § 1 Kodeksu pracy śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Z uwagi na osobisty charakter tego stosunku nie jest możliwe wstąpienie w miejsce zmarłego pracownika następcy prawnego, np. jego spadkobiercy.

Pracodawca musi wypłacić rodzinie zmarłego pracownika należności wynikające ze stosunku pracy. Do należności ze stosunku pracy zaliczyć należy: wynagrodzenie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za urlop, premie, nagrody (np. jubileuszowa), dodatki wyrównawcze, odszkodowanie itp.

Wypłata tych należności na podstawie przepisu art. 631 § 2 Kodeksu pracy następuje na rzecz małżonka oraz innych osób spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zaliczyć tu należy m. in.: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice (za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające).

W razie braku takich osób prawo majątkowe, jakim jest wynagrodzenie zmarłego pracownika wchodzi do spadku (stosownie do art. 922 i n. Kodeksu cywilnego).

Ponadto, na podstawie przepisu art. 93 Kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna, która jest szczególnego rodzaju jednorazowym świadczeniem pieniężnym wynikającym ze stosunku pracy.

Ponieważ na skutek wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika osoba fizyczna przestaje być pracownikiem ustaje obowiązek ubezpieczenia społecznego takiej osoby.

W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek wyrejestrować zmarłego pracownika z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić do pracodawcy członek rodziny zmarłego pracownika lub inna osoba będąca spadkobiercą zmarłego pracownika.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności