Zamierzamy założyć spółkę akcyjną, której akcje będą dopuszczone do obrotu publicznego. Ile osób powinna liczyć rada nadzorczej naszej spółki?

27.08.2010

Przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza ogólną zasadę, że rada nadzorcza spółki akcyjnej składa się co najmniej z trzech członków. Jednakże ten sam przepis wprowadza wyjątek odnoszący się do spółek publicznych.

Warunek dotyczący trzyosobowego minimum składu rady nadzorczej spółek akcyjnych nie obowiązuje w spółkach publicznych, tj. regulowanych przez ustawę z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Dla tych spółek ustalone zostało minimum co najmniej pięcioosobowe. Można to uzasadnić przede wszystkim okolicznością, iż spółki takie są podmiotami stosunkowo dużymi, bardziej skomplikowanymi organizacyjnie i finansowo. W związku z tym realizacja nadzoru powinna odbywać się przez większą liczbę osób. Zostaje w ten sposób zabezpieczony interes wspólników przy realizacji nadzoru i kontroli.

Masz pytania?

Skontakuj się

28.09.2017

Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać?

03.06.2016

Wypadek na oblodzonym chodniku – jak uzyskać odszkodowanie?

21.03.2016

Umowa użyczenia lokalu – kilka praktycznych uwag

Więcej aktualności