Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

08.09.2010

Umowa o zakazie konkurencji może zostać zawarta z pracownikiem bądź w czasie trwania stosunku pracy, bądź to po jego ustaniu. W obu przypadkach dla swej ważności musi być zawarta w formie pisemnej.

1.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zgodnie z art. 1011 § 1 k.p., w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Umowa ta może być zawarta jednocześnie z umową o pracę, a w sensie technicznym może być częścią umowy o pracę albo przybrać postać osobnego dokumentu, przy czym ma ona zawsze samodzielny byt prawny. Okres jej obowiązywania nie może wykraczać poza czas trwania stosunku pracy i dlatego ustanie stosunku pracy powoduje jej wygaśnięcie. Ponadto umowa może być nieodpłatna lub przewidywać dla pracownika świadczenie pieniężne, w zależności od tego jak zostanie sformułowana jej treść. Z kolei przez działalność konkurencyjną należy rozumieć czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek (jako przedsiębiorca) lub na rachunek osoby trzeciej (jako pracownik, zleceniobiorca i tym podobne), jeżeli te czynności pokrywają się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności pracodawcy. Dotyczy to zarówno produkcji towarów lub świadczenia usług tego samego rodzaju, jak i towarów i usług zbliżonych do działalności pracodawcy, które mogą je zastąpić. Umowa powinna określać rodzaje działalności zakazanej dla pracownika oraz terytorium objęte tym zakazem.

Niedotrzymanie przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o zakazie konkurencji uprawnia pracodawcę do wystąpienia z roszczeniem o naprawienie wyrządzonej szkody.

2.Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być zawarta tylko wtedy, gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie takiej należy określić okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, przy czym odszkodowanie to nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Stan prawny: wrzesień 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności