termin | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Przedawnienie roszczenia o zapis testamentowy

Zapis będący rozrządzeniem testamentowym na wypadek śmierci umożliwia zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Za jego pomocą można więc przekazać po swojej śmierci konkretny składnik spadku określonej osobie. Należy jednak pamiętać, że przedmiot zapisu nie przechodzi automatycznie na zapisobiorcę. Spadkobierca ustawowy lub testamentowy zostaje obciążony wykonaniem zapisu i to od niego zapisobiorca może domagać się jego wykonania tj. przekazania własności i wydania zapisanego przedmiotu.

Kiedy właściciel lokalu mieszkalnego może podnieść najemcy czynsz?

Umowę najmu lokalu regulują art. 680 - 692 Kodeksu Cywilnego, który określa iż jest to umowa przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W przypadku lokali mieszkalnych szczególne regulacje wprowadza Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Ile mam czasu na zarejestrowanie spółki z o. o.?

Zgodnie z art. 169 Kodeksu spółek handlowych jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Wynikający z art. 169 Kodeksu spółek handlowych sześciomiesięczny termin na zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do rejestru wyłącza ogólne rozwiązanie przyjęte w art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jaki jest termin na złożenie skargi na czynności komornika?

Skargę wnosi się do sądu (co do zasady jest to sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Wyjątkowo, w sytuacji gdy wierzyciel dokonał wyboru komornika innego niż przewidziany w przepisach ustawowych, skargę należy wnieść do sądu, który byłby właściwy według ogólnych zasad, tj. do sądu, przy którym działa ten komornik, który zgodnie z regulacją ustawową byłby właściwy miejscowo w danej sprawie) w terminie tygodniowym (z wyjątkami, np. art. 870 § 1, art. 986, art.

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy spedycji?

Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

Ile mam czasu na zaskarżenie uchwały Zgromadzenia Wspólników?

Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wskazać należy przy tym, iż ustalony w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnegotermin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego z zakresu prawa materialnego, co oznacza, iż uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony.

Ile jest czasu na wniesienie powództwa o uchylenie uchwały wspólników?

Jestem wspólnikiem spółki z o. o., który głosował przeciwko uchwale na zgromadzeniu. Ile mam czasu na wniesienie powództwa o uchylenie uchwały wspólników?

Po pierwsze legitymację do wniesienia takiego powództwa nabywa wspólnik głosujący przeciwko uchwale, jeżeli po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Po spełnieniu tego warunku powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Co zrobić, gdy się uchybiło terminowi na wniesienie odwołania lub apelacji?

W postępowaniu administracyjnym strona niezadowolona z decyzji może wnieść od niej odwołanie w terminie czternastu dniu od dnia jej doręczenia. W przypadku uchybienia temu terminowi strona może złożyć tzw. wniosek o przywrócenie terminu, w którym jest zobowiązana uprawdopodobnić, iż uchybienie to nastąpiło nie z jej winy. Taką niezawiniona przyczyną może być np. nieprawidłowe doręczenie stronie decyzji, obłożona choroba uniemożliwiająca stronie wniesienie odwołania, przerwa w komunikacji, nagła choroba.

Strony