11.07.2010

Czy sprzedaż rzeczy ruchomej o wartości rynkowej wynoszącej 500 zł objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

11.07.2010

Czy kwoty diet wypłacanych w związku z podróżami służbowymi pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

11.07.2010

W 2009 roku otrzymałem od brata darowiznę w kwocie 20 000 zł. Czy w tym przypadku będę zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

11.07.2010

Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w sp. z o. o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą spółką i jej wspólnikiem powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych?

01.07.2010

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego

19.06.2010

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się w spółkę akcyjną. Kto powinien sporządzić plan przekształcenia spółki z o. o. w SA? Co powinno znaleźć się w jego treści?

19.06.2010

Jakie są materialne i formalne wymogi, by skutecznie dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?

19.06.2010

Czy udziałowiec spółki z o. o. staje się automatycznie akcjonariuszem spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia?

19.06.2010

Nasza spółka jawna chciałaby się przekształcić w spółkę z o. o. Ze wstępnych informacji uzyskanych w sądzie rejestrowym dowiedziałem się, że nie będzie to możliwe ponieważ nasza spółka została postawiona w stan upadłości. Czy to prawda?

11.06.2010

Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wniosek o ogłoszenie upadłości

27.05.2010

Ile wynosi termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

21.05.2010

Napisali o Nas – O 1370 w międzynarodowym gronie – Komunikacja Publiczna