03.08.2010

Zasady wnoszenia pozwu zbiorowego

13.07.2010

Zaskarżanie czynności zamawiającego w zamówieniach publicznych

11.07.2010

Czy sprzedaż rzeczy ruchomej o wartości rynkowej wynoszącej 500 zł objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

11.07.2010

Czy kwoty diet wypłacanych w związku z podróżami służbowymi pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

11.07.2010

Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w sp. z o. o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą spółką i jej wspólnikiem powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych?

11.07.2010

W 2009 roku otrzymałem od brata darowiznę w kwocie 20 000 zł. Czy w tym przypadku będę zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

01.07.2010

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego

19.06.2010

Jakie są materialne i formalne wymogi, by skutecznie dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?

19.06.2010

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się w spółkę akcyjną. Kto powinien sporządzić plan przekształcenia spółki z o. o. w SA? Co powinno znaleźć się w jego treści?

19.06.2010

Nasza spółka jawna chciałaby się przekształcić w spółkę z o. o. Ze wstępnych informacji uzyskanych w sądzie rejestrowym dowiedziałem się, że nie będzie to możliwe ponieważ nasza spółka została postawiona w stan upadłości. Czy to prawda?

19.06.2010

Czy udziałowiec spółki z o. o. staje się automatycznie akcjonariuszem spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia?

11.06.2010

Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wniosek o ogłoszenie upadłości